O škole

obrazek skoly

Naše škola se nachází v Praze 5 na sídlišti Barrandov, v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. Zřizovatelem školy je MČ Praha 5.

Výuka probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Projekt 3D - Dobrovolně s důvtipem k dovednostem (viz náš školní vzdělávací program).

Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a informatiky, v příštích letech bude orientace školy kromě toho více směřovat k podpoře estetického vzdělávání a oblasti tělovýchovy a sportu.

Historie

První část školy byla otevřena 1. září 1986. Druhá budova školního areálu byla dána do provozu o rok později, 1. září 1987. Od tohoto roku sídlily na jedné adrese 1. a 2. základní škola Barrandov.

1. 1. 1997 byly školy sloučeny a pod jedním vedením vstoupily do právní subjektivity. Od následujícího školního roku 1997-1998 došlo k organizačním změnám. 1. stupeň byl umístěn v jedné budově (původně 2. ZŠ) a 2. stupeň v druhé budově areálu školy (dříve 1. ZŠ).

Současnost

Ve školním roce 2012/2013 má škola 4 třídy MŠ, 2 třídy přípravného ročníku, 18 tříd 1. stupně, 11 tříd 2. stupně a 11 oddělení školní družiny.

1. stupeň

Vyučuje se podle ŠVP Projekt 3D.

Pedagogové vyučují podle třídních integrovaných učebních plánů, během školního roku zařazují do výuky projekty, každý ročník má vždy jeden projekt společný. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, pro výuku přírodopisu slouží odborná učebna s interaktivní tabulí, dále se využívají počítačové učebny, učebna jazyků a učebna hudební a výtvarné výchovy. Ve 3. ročníku probíhá pro žáky plavecký výcvik v nedalekém bazénu v Aquaparku Barrandov a podle přání rodičů se organizuje plavecký výcvik i pro žáky 2. a 4. tříd, pro žáky přípravného ročníku a děti mateřské školy.

Od přípravného ročníku se děti učí anglický jazyk, do 2. ročníku 1 hodinu týdně, od 3. ročníku 3 hodiny týdně. S žáky vyžadujícími zvláštní péči pracují ve výuce asistenti pedagoga.

Děti předškolního ročníku a žáci přípravného ročníku pracují podle programu „Škola nanečisto“, kdy žáci navštěvují během školního roku 1. třídy a pracují společně s žáky.

2. stupeň

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Projekt 3D a je zaměřena v souladu s tradicí a podmínkami školy na výuku jazyků a informatiky.

Školní vzdělávací program klade důraz na využívání moderních metod výuky ve spojení s  velmi dobrými materiálními podmínkami, které škola má. Jsou to nejen 3 počítačové učebny s připojením všech pracovišť na internet a jazykové učebny, ale i další odborné pracovny, dílny, knihovna a sportoviště pro výuku i zájmovou činnost.

Výuka je doplněna prací na projektech, exkurzemi, kulturními pořady a sportovními soutěžemi, každoročně škola organizuje pro žáky poznávací zájezdy do zahraničí a vzdělávací jazykové kurzy v cizině. Běžně jsou organizovány i školy v přírodě a ozdravné pobyty, zájemcům škola nabízí i lyžařské kurzy.

Kromě povinných vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů jsou podle zájmu žáků a jejich rodičů zařazovány do výuky volitelné předměty – německý jazyk, ruský jazyk, sportovní hry, informatika, přírodovědná praktika, seminář z dějepisu, technika administrativy, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky, seminář z výtvarné výchovy.

Škola rovněž nabízí bohaté možnosti v oblasti zájmové činnosti. Žáci školy mají možnost zapojit se do činnosti kroužků a zájmových útvarů sportovních – košíková, odbíjená, stolní tenis, florbal, sportovní hry, šachy, gymnastika, lakros aj., hudebních – hra na flétnu a kytaru, výtvarných – keramika, i vzdělávacích – angličtina, informatika.

Školní družina

Činnost školní družiny začíná každý pracovní den v 6:30 a končí v 17:30 hodin.

Školní družina koordinuje svoji činnost se zájmovými kroužky pořádanými školou. Doba, kterou děti tráví v družině, je rozdělena do několika okruhů – rekreační, odpočinkový a zájmový.

Děti mají možnost v rámci odpoledních činností vybrat si dle svých zájmů i okamžité nálady, mezi následujícími zájmovými kroužky: sportovní, výtvarný, hudební, praktických činností, hudebně pohybový a kroužku dovedných rukou. Blízkost Prokopského údolí a sportovní areál školy skýtá velkou škálu možností ke sportovnímu vyžití a k vycházkám do lesa.

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází na odloučeném pracovišti v ulici Renoirova 648. Mateřská školka má 4 třídy s kapacitou 112 dětí. V areálu budovy MŠ je také školní kuchyně s jídelnou.

V rámci školního vzdělávacího programu probíhají pro děti MŠ pravidelné aktivity. Děti navštěvují např. divadelní představení, plavecký výcvik, noční dobrodružství, zamykání lesa s lampiónovým průvodem, karnevaly, výstavy, výlety, zahradní slavnosti, besídky, společné akademie s žáky základní školy, výtvarné dílny pro děti a rodiče, sportovní a hudební kroužek, seznamují se s prací na PC a mají dopravní výchovu.

Vybavenost školy

Škola disponuje venkovním areálem, na kterém se nachází hřiště na kopanou, hřiště na odbíjenou, hřiště na plážový volejbal, víceúčelové hřiště pro míčové hry a tenis. V areálu je také dopravní hřiště, na kterém každoročně probíhá dopravní výuka pro žáky škol a děti mateřských škol v rámci Prahy 5. Sportovní areál je v odpoledních hodinách využíván k zájmovým činnostem žáků školy, dále slouží také k odpočinku a sportovnímu vyžití barrandovské veřejnosti. V budově školy jsou 3 tělocvičny, 3 odborné učebny pro výuku na PC a další odborné učebny pro výuku.

Škola má vlastní školní kuchyň s jídelnou, žáci školy si vybírají ze 2 až 3 jídel.