Provoz ve školní družině

Provoz ve školní družině začíná každý den v 6:30 hod a končí v 17:30 hod.

Ranní ŠD

Začíná v 6:30 a je vždy na hlavní budově (škola Chaplinovo nám.)

Vychovatelka přebírá děti osobně u vchodu do šaten v 6:30, 6:45, 7:00 a v 7:15 hod.

Od 7:15 do 7:40 zájmová činnost. Děti odchází do tříd v 7:45.

V případě půlené výuky zůstávají děti, které nemají výuku /týká se i dětí, které nenavštěvují ŠD/, ve školní družině. Tato služba je poskytována bezplatně pro všechny žáky.

Odpolední činnost ŠD

Začíná po ukončení vyučování a končí v 17:30 hod.

Po vyučování odchází děti s vychovatelkou na oběd.
Mezi 14:00 a 15:00 hodinou probíhá zájmová činnost a vycházky. V této době proto neodchází děti ze ŠD, mohou odcházet ve 14:00 a potom od 15:00 kdykoliv.

Provoz ŠD končí v 17:30.

Odchod dětí ze ŠD

Odchod dětí ze školní družiny se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku:

  1. samostatně – dítě odchází samo
  2. s doprovodem – dítě předává vychovatelka u šaten rodičům (zákonnému zástupci)

Vyzvedávat děti smí jen oprávněné osoby uvedené na zápisním lístku.

Je-li zapotřebí, aby se odchod dítěte lišil od zápisního lístku, je nutné vypsat lísteček, kde bude uvedeno jméno, datum, hodina, způsob (samo či s doprovodem) odchodu dítěte a podpis jeho zákonného zástupce.

Možnosti odchodu dětí ze školní družiny

Možnosti odchodu dětí na mimodružinové kroužky (kopaná, flétna, keramika, ...)

Děkujeme za pochopení, chráníme bezpečnost dětí.