Přípravný ročník

Na naší škole byl 1. září 2006 zřízen přípravný ročník. Jedná se o nepovinnou součást základního školství. Do přípravného ročníku mohou být zařazeny děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo které mají odklad školní docházky a jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy. Malý kolektiv dětí (7 až 15) pak umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.

stránky přípravného ročníku Včeličky a Sovičky

Třída přípravného ročníku

Přípravný ročník je umístěn v hlavní budově školy pod školní jídelnou. Třída přípravného ročníku je rozdělena na dvě části – hernu a pracovní koutek. Děti zde mají k dispozici různé didaktické hry, dřevěné divadlo, stavebnice (lego, kapla, dřevěné kostky apod.), magnetické stavebnice, motanice, logika, knihy a časopisy, molitanová stavebnice, omalovánky, švihadla, obruče, skákající koberec, výtvarný materiál – modelínu, voskovky, fixy, křídy, trojhranné pastelky a jiné. Vše děti využívají při výuce a také i při volné hře. Ve třídě je umístěna i tabule, kterou využíváme zejména při grafomotorických cvicích a při výuce angličtiny. Při hudebních činnostech hrajeme na různé nástroje, na klavír.

Organizace výuky

Výuka probíhá dle Třídního vzdělávacího programu přípravného ročníku. Učivo je rozpracováno do jednotlivých projektů, které na sebe navazují. Projekty jsou zaměřené na jednotlivá roční období, na poznávání spolužáků a prostředí školy, pravidla třídy, dopravní výchovu apod. Například: Vítr Škudibítr a podzim, Dušišky, Adventní čas. Nejedná se o klasickou vyučovací jednotku ohraničenou zvoněním, jedná se o blok s volným, metodicky zpracovaným průběhem.

Při výuce používáme různé didaktické hry, pracovní listy, obrázky a různé předměty k manipulaci. Žáci pracují s knihou určenou pro předškolní vzdělávání Už se těším do školy a k ní mají i pracovní sešit pro předškoláky. Zároveň zde probíhá i výuka angličtiny (3 krát týdně 20 – 30 minut). Při výuce používáme názorné pomůcky, obrázkové karty, pracovní sešit a maňásky. Všechny úspěchy žáků jsou zaznamenávány do Notýsku malého školáka, kde si rodiče mohou přečíst, co jsme daný den dělali a děti dostávají do notýsku razítka a samolepky.

Organizace dne

Od 6:30 hod. je možné přivádět děti do ranní družiny. V 7:45 hod. žáci spolu se svým učitelem přecházejí do třídy přípravného ročníku – Včeliček.

V 8 hodin začíná úvodní blok, který probíhá formou ranního kruhu, kdy si povídáme o určitém tématu, které bude prostupovat celým dnem. V 8:45 hod. odcházíme na dopolední svačinu. Od 9 hodin děti pracují na různých úkolech, které souvisí s tématem dne. Hry a úkoly jsou prokládány tělovýchovnými chvilkami a děti mají též možnost si zahrát a odpočinout při volné hře. Od 10:30 hod. se věnujeme výtvarným činnostem, různým hrám, chodíme cvičit do tělocvičny nebo navštěvujeme zahradu MŠ, kde jsou houpačky, prolézačky, pískoviště, domeček na hraní, malá cvičná stěna. Máme možnost navštěvovat počítačovou učebnu a hudebnu.

Využíváme i dopravní hřiště a areál sportovišť v ZŠ. Protože je naše škola umístěná v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí, chodíme do lesa na procházky a v případě příznivého počasí i na dopolední výlety do Prokopského údolí i do Malé Chuchle.

V 11:30 hod. odcházíme na oběd. Po té děti poslouchají pohádku, básničky a písničky. Pokud žáci nedocházejí do školní družiny, v době od 12:15 do 13:00 hodin si je mohou rodiče ve třídě Včeliček vyzvednout. Ve 12:00 hod. přichází paní vychovatelka školní družiny, která s dětmi hraje různé hry, děti si mohou hrát a kreslit apod. Od 13:00 hod. odcházejí na hřiště nebo vycházku. V půl třetí je odpolední svačina a poté děti zůstávají ve své třídě /Včeliček/ do 16:00 hod. Po 16:00 hodině přecházejí žáci do oddělení školní družiny, kde si je rodiče mohou do 17:30 hodin vyzvednout. Odpoledne mají děti možnost navštěvovat různé zájmové kroužky ( např. flétna, sportovní kroužek, tanečky, angličtina, plavání).

Týden v přípravném ročníku

Akce přípravného ročníku

Výchovný a vzdělávací obsah

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy.

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží pochvalný list a slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách.

Přípravný ročník nezavazuje k zápisu do první třídy na naší škole. V mateřské i základní škole jsou organizovány Dny otevřených dveří, v případě zájmu se můžete podívat na práci a prostředí v přípravném ročníku.